Jaarverslag 2019 van het Instituut voor BeeldTaal

Inleiding

Beeld speelt een steeds grotere rol in onze communicatie en onze teksten worden steeds korter. Maar beeld brengt andere informatie over dan tekst. Wat gebeurt er nu we meer met beelden gaan communiceren? Hoe beïnvloedt dat onze informatieoverdracht? Beeldtaal is overal om ons heen en toch is er nog weinig bekend over dit fascinerende fenomeen. Om hierin verandering te brengen is in 2014 de Stichting Instituut voor Beeldtaal opgericht door 7 enthousiaste vrijwilligers.

Het Instituut voor BeeldTaal wil de kennis over beeldtaal ontwikkelen en voor een breed publiek toegankelijk maken. Zij richt zich op drie doelen:

– Wetenschappelijke kennis over de wisselwerking tussen beeld en taal verzamelen en vergroten.
– Onderzoek naar de wisselwerking tussen beeld en taal stimuleren, in theorie en praktijk, vanuit allerlei disciplines en samen met het publiek.
– Toepassing van beeldtaal voor een breed publiek toegankelijk maken en stimuleren.

Het Instituut voor Beeldtaal initieert en ondersteunt initiatieven die deze doelen realiseren.

ACTIVITEITEN
Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van het instituut voor Beeldtaal.

– Denktank Instituut voor BeeldTaal
Geeft vorm aan en bewaakt het inhoudelijke gedachtegoed van het Instituut.

De denktank bestaat uit Ronald van Eerten, Marjan de Vries, Hein van Dongen, Jos Overbeeke, Charles Forceville, David den Ouden, Herman Ozinga en Erik van Delft. Vergaderingen zijn er ongeveer twee keer per jaar. Leden schrijven artikelen over beeldtaal voor de website. Ambitie is om deze artikelen te bundelen voor een publicatie.
Artikelen denktank: http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/artikelen/

– De Taal Voorbij: Beeld!
Serie werkcolleges over de interactie tussen beeld en taal in Pakhuis de Zwijger.

De werkcolleges hebben een uniek format waarin theorie, toepassing en actie-onderzoek worden gecombineerd. Thema’s voor het programma worden ingebracht door de denktank en door het publiek. Bij elk thema worden sprekers gezocht. Zo komt het hele spectrum van beeldtaal gaandeweg aan bod. In 2018 zijn 4 zeer geslaagde werkcolleges georganiseerd. Van deze avonden zijn verslagen gepubliceerd op de website. Het publiek is divers qua leeftijd en achtergrond, per keer zo’n 80 deelnemers, met veel interesse en bereidheid om actief deel te nemen. Sprekers en team werken mee op vrijwillige basis, toegang is gratis. Bescheiden inkomsten zijn er van donaties.
Overzicht werkcolleges: http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/evenement/

– Academy for Text and Image.
Praktisch toepasbare cursussen Beeldtaal voor organisaties onder het label Academy for Text and Image.

De cursussen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om beeldtaal te gebruiken voor organisaties. Ze helpen deelnemers om beeldtaal te gebruiken in hun professionele activiteiten zoals productontwikkeling en communicatie. In 2019 is aan het cursusaanbod gewerkt. Er is een workshop programma ontwikkeld ter bevordering van participatie. Marketing blijft een aandachtspunt. Overzicht masterclasses: http://www.academyfortextandimage.com/category/masterclass/

– Instituut voor BeeldTaal online
Twee websites en een facebookpagina.
Webredactie voor de websites van instituutvoorbeeldtaal.nl en academyfortextandimage.com gebeurt door Marjan de Vries met support van Jos Overbeeke, Ronald van Eerten en Hein van Dongen. Het beter benutten van de mogelijkheden online blijft een aandachtspunt.
http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/
https://www.facebook.com/Instituutvoorbeeldtaal/

– Stichting Instituut voor BeeldTaal
Het bestuur van Instituut voor BeeldTaal wordt gevormd door Marjan de Vries, Rozemarijn van der Vooren en Tim Stok. Er is jaarlijks een bestuursvergadering en regelmatig tussentijds overleg.

PARTNERS
– Samenwerking met Comik
Comik.nl is een initiatief dat het zelf maken van strips stimuleert voor een breed publiek. Comik laat zien hoe leuk het is om beeld in te zetten als integraal onderdeel van je verhaal. Het IvB en Comik zijn ontstaan vanuit hetzelfde gedachtegoed en zij ondersteunen waar mogelijk elkaars activiteiten.
http://www.comik.nl

– Samenwerking met Pakhuis de Zwijger
Vanaf de start van het Instituut voor Beeldtaal werken we samen met Pakhuis de Zwijger. Dit is in Nederland een toonaangevend centrum voor de Creatieve Industrie. De programmering van de serie de Taal Voorbij is in samenspraak ontstaan met Pakhuis de Zwijger en zij ondersteunt ons met faciliteiten en publiciteit.
https://dezwijger.nl/programmareeks/de-taal-voorbij

Instituut voor BeeldTaal 2020
De afgelopen jaren hebben laten zien dat BeeldTaal een belangrijk en veelzijdig onderwerp is waarvoor de belangstelling nog altijd groeit. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar Beeldtaal. In 2020 willen we onze cursussen meer actief onder de aandacht brengen bij organisaties. Voor de uitvoering van onze plannen zoeken we versterking voor marketing, fondsenwerving en productontwikkeling.