Jaarverslag 2016 van het Instituut voor BeeldTaal

Inleiding

Beeld speelt een steeds grotere rol in onze communicatie en onze teksten worden steeds korter. Maar beeld brengt andere informatie over dan tekst. Wat gebeurt er nu we meer met beelden gaan communiceren? Hoe beïnvloedt dat onze informatieoverdracht? Beeldtaal is overal om ons heen en toch is er nog weinig bekend over dit fascinerende fenomeen. Om hierin verandering te brengen is in 2014 de Stichting Instituut voor Beeldtaal opgericht door 7 enthousiaste vrijwilligers.

Het Instituut voor BeeldTaal wil de kennis over beeldtaal ontwikkelen en voor een breed publiek toegankelijk maken. Zij richt zich op drie doelen:
– Wetenschappelijke kennis over de wisselwerking tussen beeld en taal verzamelen en vergroten.
– Onderzoek naar de wisselwerking tussen beeld en taal stimuleren, in theorie en praktijk, vanuit allerlei disciplines en samen met het publiek.

– Toepassing van beeldtaal voor een breed publiek toegankelijk maken en stimuleren.
Het Instituut voor Beeldtaal initieert en ondersteunt initiatieven die deze doelen realiseren.
Activiteiten
Een korte beschrijving van de belangrijkste activiteiten van het instituut voor Beeldtaal.

– Denktank Instituut voor BeeldTaal
Geeft vorm aan en bewaakt het inhoudelijke gedachtengoed van het Instituut.
Eind 2016 is de denktank met een nieuwe samenstelling voortgezet met Ronald van Eerten, Marjan de Vries, Jos Overbeeke, Charles Forceville, David den Ouden, Herman Ozinga en Erik van Delft. Vergaderingen zijn er ongeveer vier keer per jaar. Leden schrijven artikelen over beeldtaal voor de website. Ambitie is om in 2017 deze artikelen te bundelen voor een publicatie.
Artikelen denktank: http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/artikelen/
De Taal Voorbij: Beeld!
Serie werkcolleges over de interactie tussen beeld en taal in Pakhuis de Zwijger.
De werkcolleges hebben een uniek format waarin theorie, toepassing en actie-onderzoek worden gecombineerd. Thema’s voor het programma worden ingebracht door de denktank en door het publiek. Bij elk thema worden sprekers gezocht. Zo komt het hele spectrum van beeldtaal gaandeweg aan bod. In 2016 zijn 6 zeer geslaagde werkcolleges georganiseerd. Van deze avonden zijn verslagen gepubliceerd op de website. Het publiek is divers qua leeftijd en achtergrond, per keer zo’n 80 deelnemers, met veel interesse en bereidheid om actief deel te nemen. Sprekers en team werken mee op vrijwillige basis, toegang is gratis. Bescheiden inkomsten zijn er van donaties. In 2017 zullen we dit voortzetten en mogelijkheden voor financiering zoeken, zoals crowdfunding en fundraising.
Overzicht werkcolleges: http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/evenement/

– Academy for Text and Image.
Praktisch toepasbare cursussen Beeldtaal voor organisaties onder het label Academy for Text and Image. De cursussen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden om beeldtaal te gebruiken voor organisaties. Ze helpen deelnemers om beeldtaal te gebruiken in hun professionele activiteiten zoals productontwikkeling en communicatie. We ontwikkelen de cursussen met een team van 6 enthousiaste vakspecialisten. In 2015 hebben we pilots gedaan met 6 masterclasses en twee InCompany-trainingen. In 2016 is verder aan het cursusaanbod gewerkt. Er is een opzet gemaakt voor een modulair lesprogramma. Er wordt verder gewerkt aan marketing, een locatie voor de masterclasses en een nieuwe website in 2017.
Overzicht masterclasses: http://www.academyfortextandimage.com/category/masterclass/
– Instituut voor BeeldTaal online
Twee websites en een facebookpagina.
Webredactie voor de websites van instituutvoorbeeldtaal.nl en academyfortextandimage.com gebeurt door Marjan de Vries met support van Jos Overbeeke en Ronald van Eerten. Het beter benutten van de mogelijkheden online is een aandachtspunt voor 2017.
http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/

BeeldTaal


https://www.facebook.com/Instituutvoorbeeldtaal/

– Stichting Instituut voor BeeldTaal
Het bestuur van Instituut voor BeeldTaal wordt gevormd door Marjan de Vries, Rozemarijn van der Vooren en Tim Stok. Er is jaarlijks een bestuursvergadering en regelmatig tussentijds overleg.

Partners

Samenwerking met Comik
Comik.nl is een onafhankelijk online platform dat het zelf maken van strips stimuleert voor een breed publiek, met een bereik van zo’n 1000 bezoekers per maand. Comik laat zien hoe leuk het is om beeld in te zetten als integraal onderdeel van je verhaal. Het IvB en Comik zijn ontstaan vanuit hetzelfde gedachtegoed en zij ondersteunen waar mogelijk elkaars activiteiten.
http://www.comik.nl/

– Samenwerking met UvA
Dankzij een samnewerking met Humanities Venture Lab van de UvA zijn de banden met verschillende UvA wetenschappers verder versterkt. Met een aantal medewerkers van de UvA zijn we in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken om het programma verder te ontwikkelen tot een Master Beeldtaal.

– Samenwerking met Pakhuis de Zwijger
Vanaf de start van het Instituut voor Beeldtaal werken we samen met Pakhuis de Zwijger. Dit is in Nederland een toonaangevend centrum voor de Creatieve Industrie. De programmering van de serie de Taal Voorbij is in samenspraak ontstaan met Pakhuis de Zwijger en zij ondersteunt ons met faciliteiten en publiciteit.
https://dezwijger.nl/programmareeks/de-taal-voorbij

Instituut voor BeeldTaal 2017
De afgelopen drie jaar hebben laten zien dat BeeldTaal een belangrijk en veelzijdig onderwerp is waarvoor een groeiende belangstelling is. In 2017 gaan we een financiële basis leggen voor onze activiteiten die tot nu toe vrijwel geheel door vrijwilligers zijn opgebracht. We willen fondsen aanschrijven om werkcolleges en onderzoek over beeldtaal te financieren. Daarnaast gaan we onze cursussen actief onder de aandacht brengen bij organisaties. Voor de uitvoering van onze plannen zoeken we versterking voor marketing, fondsenwerving en productontwikkeling.

 

(Emoji’s bij de Taal Voorbij)