Beleidsplan 2021-2022 Instituut voor Beeldtaal

 

1. Doelstelling en beleid van het Instituut voor Beeldtaal

Het Instituut voor Beeldtaal zet zich in voor kennisontwikkeling over de wisselwerking tussen beeld en taal. Zowel op theoretisch als praktisch gebied en door het thema beeldtaal vanuit vele verschillende invalshoeken, dimensies en disciplines te benaderen. Beeldtaal is de wisselwerking tussen woord en beeld en vice versa in communicatie, waarnemen, denken et cetera.

Het Instituut voor Beeldtaal organiseert thematische bijeenkomsten. Het wil de mogelijkheden en de betekenis van beeldtaal samen met het publiek onderzoeken en ontdekken. Het zelf doen is essentieel voor het verwerven van inzicht in het onderwerp en kennisdelen met elkaar maakt dit extra waardevol. Dat gebeurt door discussie, door te doen, in woorden maar ook met beelden.

Wat is beeldtaal?
Beeldtaal is de wisselwerking tussen woord en beeld in communicatie, waarnemen, denken et cetera. Te onderzoeken aan de hand van concrete producten: in tastbare uitingen waar de combinatie van woord en beeld wordt gebruikt, zoals kranten, strips, film etc.
En abstract, in conceptuele zaken:  beeldvorming bij abstracte concepten, zoals zwarte piet, allochtonen, modebeeld, lichaamstaal, metaforen, framing etc.


2. Belang

Het IvB zet zich in voor kennisontwikkeling over de complexe wisselwerking tussen beeld en taal. Dit is belangrijk omdat beeldtaal een steeds grotere rol speelt in onze samenleving. Met name in de toenemende digitale communicatie.

Wetenschappelijk belang: Inzicht in de werking van de wisselwerking tussen taal-beeld
Er is relatief weinig bekend over het proces van betekenisgeving via taal én beeld. De koppeling tussen taal en beeld als autonoom onderzoeksgebied is nog zo goed als onontgonnen terrein. In het Angelsaksische en Duitse taalgebied zijn wel al stappen gemaakt.

Praktisch belang: Inspelen op de snelle maatschappelijke veranderingen
Inzicht krijgen in ontwikkelingen op communicatiegebied, informatieoverdracht en kennisverwerving. Door de recente stormachtige technologische ontwikkelingen neemt de interactie via beelden en woorden razendsnel toe. Naast de klassieke eenzijdige broadcasting: de stortvloed van informatie die wordt uitgestort en die je niet meer met 18ste eeuwse wijze van ontvangen kunt benaderen, begint persoonlijke broadcasting, d.w.z. interactie, egalitair (iedereen is ontvanger en zender) via woord én beeld zeer snel een steeds grotere rol spelen.  Wederkerige communicatie. De voertuigen zijn woord én beeld geworden.

Maatschappelijk belang: Inzicht in en signaleren van de fluiditeit van onze taal+beeldconstructies
De wetenschap dat betekenissen evolutief zijn en dat onze taal en beeldconstructies slechts begrepen worden op het moment en in een context, is in de toepassing moeilijk. We hanteren modellen maar al te vaak als dé, of als één der realiteit(en).  Tegelijkertijd opent dit besef de ruimte voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe oplossingen en nieuwe betekenissen.
Door creatief om te gaan met taal en beeld kunnen we komen tot andere verhalen en andere inzichten. En krijgen we inzicht in de impliciete en expliciete regels omtrent beeldtaal-gebruik in een bepaalde context.


3. Activiteiten 2021

– Organisatie van werkcolleges in Pakhuis de Zwijger. Zie ook www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/evenement/
– Publicaties over beeldtaal op en ontwikkelen van de website. Zie ook http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/artikelen/
– Opbouw van een community rond het thema beeldtaal
– Organisatie van workshops waarin het actief toepassen van beeldtaal wordt gestimuleerd (maandelijks). Zie ook http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/beeldtaal/
– Samenwerkingsverbanden opzoeken met bedrijfsleven, wetenschap, scholen en musea
– Een opzet maken voor een curriculum beeld+taal om te komen tot een opleiding met een wetenschappelijke basis.
– Onderzoeksthema’s in kaart brengen en verzamelen. Zie ook http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/category/onderzoek/
– Organisatie van een expositie, een congres en een publicatie over beeldtaal
– Fondsenwerving voor een expositie over beeldtaal

Activiteitenkalender 2021 – werkcolleges Pakhuis de Zwijger


4. Werving, beheer en besteding fondsen en vermogen

De stichting heeft momenteel geen inkomsten en werkt met vrijwilligers. We zullen in 2021 fondsen aanschrijven om gerichte projecten te kunnen financieren, zoals de expositie, het congres en de publicatie over beeldtaal. We zullen tevens proberen sponsors te vinden voor onze andere activiteiten. Dat doen we door een oproep op onze website te plaatsen. Met deze inkomsten willen we o.a. de onkosten dekken voor de vrijwilligers van de werkcolleges en indien mogelijk ook een deel van de projecten financieren. Eventuele toekomstige gelden worden beheerd door de penningmeester.


5. Financiële prognose

Onze verwachting is dat we in de tweede helft van 2021 starten met beeldtaal trainingen voor bedrijven en professionals. Verwachtte inkomsten hieruit komen op €4000,-  Aan sponsorgeld verwachten we minimaal een bedrag van €1500,- exbtw in 2021.


6. Plannen voor 2021 – 2022

– Verdere voortzetting en uitbouw van de opgestarte projecten
– Uitwerking van een cursusaanbod
– Uitvoering van een expositie
– Realisatie van een congres